Dobanzi, majorari, penalitati intarziere

In conformitate cu OG 26/26.02.2001 privind modificarea OG 11/1996 incepand cu 01.10.2001 asa cum scrie in Art. 131. – Nevirarea sumelor calculate si retinute la sursã potrivit legii de cãtre plãtitorii obligatiilor bugetare se sanctioneazã cu o penalitate de 10% din suma retinutã si neviratã într-un termen mai mare de 30 de zile.
Penalitatea prevãzutã la alin. 1 se aplicã si plãtitorilor de venituri realizate din România de cãtre persoanele fizice si juridice nerezidente pentru neretinerea impozitului de la aceste persoane.
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare, cu exceptia majorãrilor de întârziere, a penalitãtilor si a amenzilor, se sanctioneazã cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lunã si/sau pentru fiecare fractiune de lunã de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care acestea aveau termene de platã. Penalitatea de întârziere nu înlãturã obligatia de platã a majorãrilor de întârziere si/sau a penalitãtilor. Sanctiunea prevãzutã la alin. 1 si 2 se aplicã de cãtre organele competente, o singurã datã pentru aceeasi sumã retinutã si neviratã, respectiv, neretinutã, iar aceasta nu înlãturã obligatia de platã a majorãrilor de întârziere si a penalitãtilor de întârziere, conform legii.

OG 61/29.08.2006 abroga OG 11/1996 dar este la randul ei abrogata de OG92/2003 cu exceptia Art. 152. – Retinerea si nevãrsarea de cãtre plãtitorii obligatiilor bugetare a sumelor reprezentând impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor, impozit pe dividende si impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate în România, în cel mult 30 de zile de la scadentã, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.

Potrivit prevederilor art.IV din Legea nr.210/2005 privind aprobarea O.G.nr.20/2005 pentru modificarea si completarea O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in toate actele normative in care se face referire la notiunile de dobanzi si/sau penalitati de intarziere aceste notiuni se inlocuiesc cu notiunea de majorari de intarziere.

In conformitate cu prevederile art.III din actul normativ de mai sus, incepand cu data de 01.01.2006, nivelul majorarii de intarziere datorate pentru neachitarea la termenul de scadenta, de catre debitori, a obligatiilor de plata reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.